SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.4.2016
3/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Laškovce č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 3/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Laškovce č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
17.4.2016
2/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení školských obvodov
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 2/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení školských obvodov
17.4.2015
5/2015 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 5/2015 O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2015
Názov 5/2015 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 5/2015 O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU
17.4.2015
4/2015 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 4/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2015
Názov 4/2015 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 4/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
17.4.2015
3/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2015
Názov 3/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
17.4.2015
2/2015 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2015
Názov 2/2015 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ na rok 2015
Prílohy
a68f6_2_2015.pdf
17.4.2015
Dodatok 1/2015 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Laškovce č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2015
Názov Dodatok 1/2015 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Laškovce č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce
17.4.2015
1/2015 O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území Obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2015
Názov 1/2015 O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území Obce Laškovce
Prílohy
a5f4d_1_2015.pdf
17.4.2014
3/2014 O podmienkach chovu a držania psov v obci Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2014
Názov 3/2014 O podmienkach chovu a držania psov v obci Laškovce
Prílohy
e50de_3_2014.pdf
17.4.2014
2/2014 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2014
Názov 2/2014 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Laškovce
Prílohy
7df72_2-2014.pdf
17.4.2012
4/2012 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2012
Názov 4/2012 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce
Prílohy
38689_4_2012.pdf
17.4.2012
3/2012 O poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a návratnej finančnej pomoci obyvateľom obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2012
Názov 3/2012 O poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a návratnej finančnej pomoci obyvateľom obce Laškovce
Prílohy
08432_3_2012.pdf
17.4.2012
2/2012 O určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2012
Názov 2/2012 O určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Laškovce
Prílohy
f7be8_2_2012.pdf
17.4.2012
1/2012 O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2012
Názov 1/2012 O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Laškovce
Prílohy
540f6_1_2012.pdf
17.4.2008
VZN, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2008
Názov VZN, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce Laškovce
17.4.2008
2/2008 O určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2008
Názov 2/2008 O určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Prílohy
3c5f3_2_2008.pdf
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: nestránkový deň