Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

GDPR

Samospráva

Obecné zastupitaľstvo

Komisie

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Rozpočet obce

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 

 Všeobecne záväzné nariadenia


 

Číslo VZN    

Názov

   
  Rok 2019
5/2019

 NÁVRH

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 5/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce LAŠKOVCE     


4/2019

 NÁVRH

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 4/2019 poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce LAŠKOVCE     


3/2019

 NÁVRH

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2019 o výške príspevkov žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni    


2/2019

 NÁVRH

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2019 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE     


1/2019

     Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2019 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE     


  Rok 2018
3/2018

     Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Laškovce     


2/2018

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Laškovce     


1/2018

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2018 o číslovaní stavieb    


  Rok 2017
2/2017

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb     


1/2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE

Číslo:    1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Laškovce      


  Rok 2016
9/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo:    9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ


8/2016

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Číslo 08/2016 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA  


7/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE Číslo:   7/2016  O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE  


6/2016

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Laškovce 


5/2016

VZN č. 5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Laškovce Prevádzkový poriadok pohrebiska      


4/2016

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni.       


3/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Laškovce č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole   

2/2016

 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení školských obvodov   


1/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE  1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ    


5/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE

Číslo:  5/2015 O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU    


4/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE

Číslo:   4/2015  o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.   


3/2015

O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE    


2/2015

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ na rok 2015    


Dodatok 1/2015 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Laškovce č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce    

1/2015

O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území Obce Laškovce    


3/2014

O podmienkach chovu a držania psov v obci Laškovce    


2/2014

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Laškovce    


4/2012

O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce    


3/2012

O poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a návratnej finančnej pomoci obyvateľom obce Laškovce    


2/2012

O určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Laškovce    


1/2012

O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Laškovce    


 

VZN, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce Laškovce    


2/2008

O určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole    


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 © Copyright Igor23 Aktualizované 02. 04. 2020