Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

AktualitySamospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Úradná tabuľa - informácie, dokumenty a tlačivá pre občanov


 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY:
 

     Individuálna výročná správa Obce Laškovce za rok 2017  


     Záverečný účet Obce Laškovce za rok 2017  


    Obec Laškovce oznamuje občanom, o zámere navrhovanej činnosti

" Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA".

..... viac


2/2018

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Laškovce     


1/2018

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2018 o číslovaní stavieb    


2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb     


1/2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE

Číslo:    1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Laškovce      


9/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo:    9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ


8/2016

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Číslo 08/2016 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA  


7/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE Číslo:   7/2016  O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE  


6/2016

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Laškovce 


5/2016

VZN č. 5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Laškovce Prevádzkový poriadok pohrebiska      


4/2016

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni.       


3/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Laškovce č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole   

2/2016

 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení školských obvodov   


1/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE  1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ    


  - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby Rómska osada - SO 01 Rozšírenie elektrickej NN sieta.    
   - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby INS_FTTH_MI_Lasovce  
  - Prerušenie dodávky elektriny.   
 

- Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce  vyhlasuje výberové konanie na:

·  jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

· dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (TP).    

  - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky     

HARMONOGRAMY A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA:
  - Harmonogram vývozu odpadu v roku 2016    
  - Všeobecne záväzné nariadenia platné na území Obce Laškovce  .... tu

INFORMÁCIE A TLAČIVÁ:
  - Čestné vyhlásenie    
  - Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Ohlásenie  udržiavacích prác   podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie  
  - Súhlas s realizáciou stavby  
  - Žiadosť o povolenie informačného /reklamného, propagačného/ zariadenia  
  - Žiadosť   o   stavebné   povolenie   podľa §  58  zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z z.  
  - Žiadosť o vyjadrenie k platnosti rozhodnutia  
  - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  
   
 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 26. 06. 2018