/

   Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Archív 2015


 


24.12.2015

 

         NÁVRH VZN 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ  


20.12.2015

Mikuláš 2015

    Dňa 4. 12. 2015 sa v priestoroch kultúrneho domu aj tento rok zastavil Svätý MIKULÁŠ. Tento rok prišiel iba s jedným pomocníkom - čertom.  Obaja odmenili  za krásne básničky a pesničky  sladkým balíčkom detí našej obce, deti zo ZŠ a z detského domova „Rosnička“.

 

....... foto


16.12.2015

 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach uznesením č. 67/2015 schválilo rozpočet na rok 2016 a roky 2017,2018   

 

 

 


16.12.2015

 

    

    Dodatok č. 1/2015  k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Laškovce č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce   


13.12.2015

 

     Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022"       

                                   


10.12.2015

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.12.2015 t.j. utorok o 15,30 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


10.12.2015

Vianočné osvetlenie v obci

     Aj tento rok sa v našej obci rozsvietili vianočné svetlá.  Vianočný stromček a osvetlenie  nad cestou pri OcÚ s nápisom Veselé Vianoce, ktoré prešlo malou renováciou a  je opäť  celé osvetlené.  

                                    .... foto


07.12.2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

         Elektronická adresa na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obceocu.laskovce@post.sk


05.12.2015

Čistenie skládok v našej obci

     Firma SLOW-MAD Piešťany, s.r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž na zabezpečovanie prác v rámci projektu "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v  obci Laškovce" prevádza v súčasnej dobe práce, ktoré súvisia s týmto projektom. Ide hlavne o čistenie  potoka "Bulok", ktorého brehy boli už v neopísateľnom stave.  Práce vykonáva firma EDMA s.r.o. Stropkov p. Cichý a realizujú sa prostredníctvom ťažkých strojov a robotníkov.                                       .... foto


05.12.2015

Umelé asfaltovanie ciest

     V súčasnej dobe prebieha v našej obci  zasypávane ciest jemným štrkom s asfaltom v rómskej osade. Cieľom tejto úpravy ciest je zlepšiť prístup do obytných častí domov a zabezpečiť väčšiu bezpečnosť občanov.  Obec zabezpečuje tieto práce vo vlastnej réžií prostredníctvom  aktivačných  a menších obecných  prác.

..... foto


05.12.2015

Sviatok Všetkých svätých s novým verejným osvetlením cintorína

    

 

 

     Tento rok sme sviatok Všetkých svätých mohli navštevovať cintorín aj v neskorých večerných hodinách. Cestu nám osvetľovali nové  verejné svetla, ktoré obec zabezpečila pre svojich občanov vďaka finančnému grantu vo výške  9 000 eur 

 

 

..... foto


26.11.2015

 

     Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12 novembra 2015  


26.11.201

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12 novembra 2015  


26.11.2015

 

 

 

    
     Návrh rozpočtu  2016 PRÍJMY  
     Návrh rozpočtu 2016 VÝDAVKY  

 

 

 


20.11.2015

 

 

 

   Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné odpady !!!

 

 

...... viac


13.11.2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

    

 

     Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácie pre voliča

 

...... viac


10.11.2015

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 12.11.2015 t.j. štvrtok o 15,30 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


07.11.2015

 

      Zmluva o grantovom účte.   


27.10.2015 Úcta k starším

     Mesiac október je jesenným mesiacom venovaným úcte k starším ľuďom. Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov. Dňa 24. 10 2015 o 15.00 hod sa v Kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie venované  starším občanom našej obce. V úvode sa prítomným prihovoril pán starosta Ladislav Janko, ktorý  vo svojom príhovore poďakoval našim dôchodcom za  roky usilovnej práce a poprial  im veľa oddychu, aby svoju jeseň života naplnili činnosťami, ktoré ich zaujímajú a napĺňajú.  O kultúrny program sa postarali Zemplínsky heligonkári  pod vedením Mgr. Ing. Dušana Skonca a  Pavla Hájnika, ktorý je zároveň predseda klubu Zemplínskych heligonkárov.  Zaspievali tie najkrajšie a  najznámejšie piesne zo svojho repertoára a rozospievali celý kultúrny dom. Ochotne zaspievali  aj piesne na želanie a spríjemnili krásne sobotné posedenie.  Úsmev a dobrú zábavu priniesol do sály Jožko Jožka, ktorý rozveselil a  pobavil každého. Na občerstvenie bolo pre zúčastnených pripravené malé pohostenie, pri ktorom si mohli občan posedieť a pospomínať na staré časy. Každý si domov odniesol aj malú sladkú pozornosť s magnetkou našej obce.

Všetkým naším dôchodcom zo srdca prajeme, nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

....... foto


22.10.2015

Pozvánka


14.10.2015

 

         Kúpna zmluva A.O.D. TRADE s.r.o.

na dodávky školského ovocia v školskom roku 2015/2016 


14.10.2015

 

         Sponzorská zmluva PeDe Trade spol s.r.o.   


08.10.2015

Zmluva o dielo

         Činnosť pracovnej zdravotnej služby   


06.10.2015

 

    

    Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24 septembra 2015  


06.10.201

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24 septembra 2015  


01.10.2015

 

      Zmluva o grantovom účte.   


30.09.2015

Nové verejné osvetlenie cintorína

         V súčasnosti sa na našom cintoríne začali práce na novom verejnom osvetlení.     Na rekonštrukciu sme dostali dotáciu  vo výške 9 000 eur.  Obec sa bude podieľať na spolufinancovaní  vo výške 10 %  - 900 eur. Na cintoríne budú umiestnené 4 stĺpy, na ktorých bude 7 svetiel.  V mesiacoch september - október 2015 majú byť osadené stĺpy, na ktorých  budú svetlá.


30.09.2015

Nadácia SPP  podporila našu obec

         Naša obec bude mať čoskoro dve nové kamery, ktoré budú nainštalované vďaka finančnému príspevku Nadácie SPP.  Nadácia poskytla obci sumu vo  výške  1 500 eur na zavedenie kamerového systému. Dve kamery, ktoré plánuje obec umiestniť na stĺp rozhlasu pred obecným úradom  a pri kostole, aby snímala priestor pred autobusovou zastávkou, namontuje spoločnosť GNOMA.


24.09.2015

Zmluva o dielo

         Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Laškovce 


22.09.2015

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 24.09.2015 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


11.09.2015  

    Občania, ktorí majú záujem o červené vrecia na komunálny odpad si ich  môžu zakúpiť  za poplatok 1,10 € na Obecnom úrade. Vrecia na plasty sú zdarma. 


03.09.2015

 

         NÁVRH VZN 5/2015 O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU  


23.08.2015 Plynovod Poľsko - Slovensko – POZOR OZNAM!!!

    Verejné prerokovávanie trasy plynovodu Poľsko-Slovensko je naplánované na 9.9.2015 ( streda) o 13,00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, Námestie osloboditeľov č. 25, 071 01 Michalovce, v malej zasadacej miestnosti na prízemí. Môžu sa ho zúčastniť všetci občania dotknutých obcí. V prípade akýchkoľvek zmien budú občania informovaní vopred.

.... viac


20.08.2015 Rómsky festival  pri príležitosti odpustovej

    O tom, že hudba, spev a tanec majú Rómovia skutočne v krvi svedčí aj podujatie,  ktoré  sa   konalo         dňa  15.  augusta  2015  v priestoroch ihriska základnej školy—  „Rómsky festival pri príležitosti odpustovej slávnosti“. Oranizátorom pudujatia bol Stanislav Holub a Miroslav Kozár. Na festivale sa predstavili hudobné skupiny z našej obce.  Pre účastníkov festivalu  sa podávali klobásky. Cieľom  podujatia bolo  bližšie  spoznávanie  rómskej kultúry a prehlbovanie  medziľudských vzťahov.

Celkové umiestnenie družstiev:

1. miesto Laškovce starší

2. miesto Vŕbnica

3. miesto Laškovce mladší

4. miesto Petrovce

5. miesto Ložín

...... foto


18.08.2015 Cirkusové predstavenie "VARIETE KARLSON"

    Dňa 17. augusta (v pondelok) o 18.00 hod. sa v priestoroch nášho Kultúrneho domu   uskutočnilo  predstavenie "VARIETE KARLSON".  Varietný program sa konal pod záštitou Obecného úradu Laškovce.  Plná kultúrna sála  obecenstva, ktorú tvorila hlavne naša mládež v sprievode dospelých,  čakala na netradičné  cirkusové predstavenie. Program, ktorý uvádzal  Alexander Vígh - šéf cirkusu Karlson, ponúkol rôzne atrakcie - orientálne tance s hadom, kúzla a ilúzie, cvičené holuby, tanec s kruhmi - hulla hop,  rotujúce taniere, magické debny a  o smiech sa postaral klaun, ktorý do programu zapojil aj divákov.   Súčasťou predstavenie bolo aj maľovanie na tvár, predaj cukrovej vaty,  balónov a  tombola.

...... foto


18.08.2015 Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko  - správa o hodnotení

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo obci Laškovce, ako povoľujúcemu orgánu a  dotknutej obci podľa § 33 ods. 1 zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu o hodnotení "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko".  Správa je verejnosti po dobu 30 dní dostupná k nahliadnutiu na Obecnom úrade a taktiež  si  celú správu o hodnotení môžete pozrieť na webovom sídle ministerstva

 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko .

Obec  má do 30 dní zaslať písomné stanovisko k správe o hodnotení podľa § 35 ods. 1 zákona.

...... viac


08.08.2015 Pozvánka

   

 

Dňa 17. augusta (pondelok) o 18.00 hod. sa v našom Kultúrnom dome uskutoční predstavenie VARIETE KARLSON. Vstupné 3 eur/osoba, detí do 14 rokov ZDARMA.

 

...... viac


08.08.2015

 

    

    VZN 3/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE   


08.08.2015

 

    

    VZN 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ na rok 2015    


22.07.2015  

   

 

     "Elektrifikácia trate Bánovce n/O - Humenné" - záverečné stanovisko

 

 

...viac


17.07.2015

 

    

    Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24 júna 2015  


17.07.2015

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24 júna 2015  


17.07.2015

Zmluva o dielo

    

 

     Vypracovanie žiadosti o NFP, Kód výzvy KaHR-22VS-1501, "Laškovce - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.

 

...... viac


10.07.2015

Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

    

 

 

          Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Laškovce

 

 

 

...... viac


02.07.2015

Oprava bočnej cesty

      Firma ZEPO, realizátor stavby  "Kanalizácia Laškovce - 2. stavba",  vykonala  v rámci uvedenej stavby opravu   bočnej cesty    pri  obchode súkromného podnikateľa Miroslava Baka.  Úseky cesty, kde bol poškodený asfalt, vybetónovala.

 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu


29.06.2015

Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

    

 

 

          Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Laškovce

 

 

 

...... viac


25.06.2015

Rómsky futbalový turnaj

     Najobľúbenejším kolektívnym športom je futbal, ktorý priťahuje na štadióny a pred televízne kamery milióny ľudí. Zároveň ich spája,  ale  niekedy aj rozdeľuje. Cieľom rómskeho  futbalového turnaja, ktorý má v našej obci už dlhšiu tradíciu, nakoľko tento rok sa konal už jeho 4. ročník, je spájať nielen hráčov, ale aj fanúšikov.  Hlavným organizátorom podujatia je poslanec obecného zastupiteľstva Marek Miker.  Turnaj sa konal dňa 20. júna 2015 na ihrisku základnej školy.  Po slávnostnom otvorení turnaj starostom obce zahrali úvodný zápas deti do 11. rokov  - domáce mužstvo s mužstvom Vŕbnica.  Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev, pričom dve mužstvá boli z našej obce  - mužstvo Laškovce starší a Laškovce mladší.  Zápasy boli rozvrhnuté tak, aby zápas odohral každý s každým.  Pre účastníkov podujatia sa podávalo občerstvenie  - párky čaj, malinovka.

 

..... foto


19.06.2015

 

    

 

     Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov  do roku 2020

schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 12. 6. 2015.

 

...... viac


19.06.2015

 

    

 

    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Laškovce na obdobie rokov 2014-2020  -

schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 12. 6. 2015.

 

...... viac


12.06.2015

Výberové konanie

      OBEC LAŠKOVCE  v y h l a s u j e  podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s 1.-4. ročníkom, Laškovce, s nástupom od 1.8.2015.

...... viac


01.06.2015

Aktivačná činnosť v našej obci

  Ako pracujú občania zamestnaní v rámci aktivačných a menších obecných prác v našej obci si môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérií. 

Ich činnosť v mesiaci máj 2015:

-          kosenie trávy,

-          čistenie a oprava niektorých úsekov priekop,

-          oprava oplotenia pri ZŠ,

-          maľovanie  plotov pri budove ZŠ,

-          čistenie skládky pri železničnej zastávke,

-          bielenie stĺpov na cintoríne,

-          iné....

Fotogalériu si môžete pozrieť tu


19.05.2015 Deň matiek

    Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek  pripomenuli v nedeľu 11. mája posedením v kultúrnom dome spojeným s kultúrnym programom. V úvode podujatia sa mamičkám prihovoril starosta Ladislav Janko a po tom nasledovalo hudobno-tanečné pásmo folklórnej skupiny Harčare z Pozdišoviec.  Každú mamičku čakalo okrem iného milé pohostenie a krásny, praktický darček.  Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

"Mama, ty vieš, že na svete si jediná......"

...... viac


15.05.2015  

   

    Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014   

 


07.05.2015 Pozvánka

    Obecné zastupiteľstvo a starosta Obce Laškovce Vás pozývajú na kultúrny program z príležitosti Dňa Matiek. Podujatie sa uskutoční dňa 10. mája 2015 (nedeľa) o 17.30 hod. v Kultúrnom dome v Laškovciach.

...... viac


20.04.2015 Výber miestnych daní a poplatkov pre rok 2015

    Správca dane obec Laškovce oznamuje občanom, že v súlade so zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov začína vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa  a iné poplatky pre rok 2015 na obecnom úrade.

Občania budú formou rozhodnutí  priebežne oboznámení o vyberaní miestnych daní podľa súpisných čísel domov.


09.04.2015  

    Na obecný úrad v Laškovciach bola dňa 7 .4. 2015 doručená správa o hodnotení činnosti - Elektrifikácia trate Bánovce n/O - Humenné od spoločnosti DOPRAVPROJEKT a.s. Bratislava. V priebehu 30 dní sa k nej môžu občania Laškoviec vyjadriť. Správa je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade.

Správa o hodnotení činnosti je zverejnená aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR .    ...viac


14.03.2015 Čistenie verejných priestranstiev našej obce

    Mnohí z vás to poznajú až priveľmi dobre, prvé hrejivejšie lúče slnka nehlásia len príchod jari, ale aj začiatok prvých jarných prác. Aj zamestnanci obce v rámci menších obecných služieb a aktivačných prác začali už jarné práce v našej obci.  V priebehu mesiacov február, marec sa im podarilo vyčistiť obecné priestranstva pri cintoríne,  za miestnym kostolom a  časť priestorov bývalého roľníckeho družstva. 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.


12.02.2015 Referendum 7. februára 2015 - výsledky

   

Referendum za rodinu 2015  - výsledky    

 

     V referende za rodinu 2015 bolo v obci Laškovce zaregistrovaných 423 právoplatných voličov. Z nich sa na referende zúčastnilo 67 voličov, čo predstavuje 15,83 % účasť. Počet platných hlasovacích lístkov bol 67.


02.02.2015 Referendum 7. februára 2015

    Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Referendum sa bude konať dňa 7. februára 2015 v čase  

7:00 - 22:00 hod.

Viac o referende nájdete tu...


02.01.2015 Novoročný príhovor starostu obce  Ladislava Janka

   Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vás na začiatku nového roku 2015 pozdravil a  poďakoval za vyjadrenie dôvery v nedávnych komunálnych voľbách. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2015 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.     ....viac

Volebný program    


01.01.2015 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 – výsledky    

 

     V komunálnych voľbách 2014 bolo  v obci Laškovce zaregistrovaných 430 právoplatných voličov. Z nich sa na voľbách zúčastnilo 254 voličov, čo predstavuje  59,07 % účasť.


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 25. 01. 2019